Formulari On-line de Comunicacions

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 15 d'abril del 2023

Dades personals autor signant
Dades de la comunicació
Inclòs el primer signant. S'han d'escriure tots els autors: el nom i cognoms dels autors separats per ';' (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei del primer signant.
En majúscules i sense abreviatures. Màxim de dues línies
Nefrologia Clínica
Diàlisi
Trasplantament renal
Comunicació
Pòster

RESUM:

  • IMPORTANT: És preferible no enviar abstracts que continguin taules numèriques. El formulari on-line només accepta text.
  • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà sobrepassar de les 300 paraules.

Ja no es poden enviar comunicacions on-line.